Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου

    Τελική Βαθμολογία = 0,4 x Βαθμολογία Προόδου + 0,6 x Βαθμολογία Τελικής Εξέτασης

  

                                             

                                             Βαθμολογία Τελικής Εξέτασης

                                                              Βαθμολογία Προόδου