Ερωτηματολόγια για καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές ΙΕΚ στις ειδικότητες του Τουρισμού

Τα παρακάτω ερωτηματολόγια απευθύνονται σε εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους ΙΕΚ που διδάσκουν ή φοιτούν, αντίστοιχα, σε τμήματα ειδικοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό. Η συμπλήρωσή τους εντάσσεται στην υλοποίηση του έργου “δημιουργία ενός διατομεακού δικτύου για την αειφόρα ανάπτυξη του τουρισμού/TOURNET”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus+ και στο οποίο συμμετέχει το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ).

Στόχος του έργου αυτού είναι η δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση και κατάρτιση μαθητών ΙΕΚ-ΚΕΚ που θα επιθυμούσαν να εμπλακούν στον τομέα του τουρισμού.

Επιδιώκεται επίσης να δημιουργηθούν ευκαιρίες επιχειρηματικότητας σε νέους μέσω ενός μοντέλου βιώσιμου τουρισμού που επιτρέπει τη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης ακόμη και στις αγροτικές περιοχές.

Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτές

Ερωτηματολόγιο για καταρτιζόμενους